Paní Dýně

Všeobecné podmínky

REKLAMACE

Reklamace je stížnost na špatnou kvalitu zboží nebo služby, kterou kupující podává prodávajícímu a žádá nápravu buď formou výměny, slevy nebo zrušením smlouvy a pod.

POSTUP REKLAMACE

Kupující prodejce kontaktuje nejlépe elektronickou poštou na adrese info@pani-dyne.cz. Následně s ním bude domluven další postup vyřízení reklamace. V případě zasílání zboží zpět je kupující povinen reklamované zboží zaslat na vlastní náklady (popř. osobně dodat) na adresu provozovny prodejce co nejdříve od nahlášení reklamace včetně průvodního dopisu k reklamaci. Reklamované zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do tří dnů od převzetí. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodejcem a je dána zákonem č. 89/2012 Sb. Prodejce vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. 

V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu přepravného ve výši nutných nákladů k doručení (tyto náklady musí zákazník doložit dokladem o přepravě).

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání.

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu  s § 1829 a § 1840 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny ceny zboží nebo poškození zboží objednaného zákazníkem. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce kupujícímu a kupující prodejci veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, např. elektronicky na e-mailovou adresu info@pani-dyne.cz, nebo tuto skutečnost oznámí písemně na adresu prodejce. Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (zkopírujte do e-mailu):

Oznámení o odstoupení od smlouvy
– Mgr. Lenka Rojíková, DiS., Republikánská 273, 335 61 Spálené Poříčí
– Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží
– Číslo objednávky
– Datum objednání(*)/datum obdržení zboží(*)
– Jméno a příjmení kupujícího
– Adresa kupujícího
– E-mail kupujícího
– Číslo účtu kupujícího (pokud objednávku uhradil dobírkou)
– Podpis kupujícího (pouze, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
– Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Pokud již zákazník zboží převzal, zašle na svoje náklady zboží zpět v zákonné lhůtě do 14ti dnů od nahlášení odstoupení od smlouvy a to na adresu prodejce. Prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží a v zákonné lhůte do 14ti dnů od převzetí zboží vrátí kupujícímu veškerá přijatá plnění.

Pro vrácení plné částky za vrácené zboží musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené, nerozbalené a kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). Při dodání rozbaleného, poškozeného a nekompletního zboží nebude kupujícímu vrácena plná částka v důsledku snížení hodnoty zboží.

ROZPOR Z KUPNÍ SMLOUVY

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 2095, 2096 Občanského zákoníku.