Paní Dýně

Všeobecné podmínky

REKLAMACE

Reklamace je stížnost na špatnou kvalitu zboží nebo služby, kterou kupující podává prodávajícímu a žádá nápravu buď formou výměny, slevy nebo zrušením smlouvy a pod.

POSTUP REKLAMACE

Kupující prodejce kontaktuje nejlépe elektronickou poštou na adrese info@pani-dyne.cz. Následně s ním bude domluven další postup vyřízení reklamace. V případě zasílání zboží zpět je kupující povinen reklamované zboží zaslat na vlastní náklady (popř. osobně dodat) na adresu provozovny prodejce co nejdříve od nahlášení reklamace včetně poprůvodního dopisu k reklamaci. Reklamované zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do tří dnů od převzetí. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodejcem a je dána zákonem č. 89/2012 Sb. Prodejce vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. 

V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu přepravného ve výši nutných nákladů k doručení (tyto náklady musí zákazník doložit dokladem o přepravě).

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu  s § 1829 a § 1840 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny ceny zboží nebo poškození zboží objednaného zákazníkem. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce kupujícímu a kupující prodejci veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, např. elektronicky na e-mailovou adresu info@pani-dyne.cz, nebo tuto skutečnost oznámí písemně na adresu prodejce. Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží převzal, zašle zboží zpět na adresu prodejce, kde prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené, nerozbalené a kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

ROZPOR Z KUPNÍ SMLOUVY

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 2095, 2096 Občanského zákoníku.